Dato
24/02-2011
Forfatter
Bestyrelsen
Titel
Vedtægter
Emne
Vedtægter

Foreningen Silkeborg Net Gruppes reviderede vedtægter.

§1Foreningens navn og hjemsted
 • Silkeborg Net Gruppe, Silkeborg.
§2Foreningens formål
 • At samle og organisere computerinteresserede fra Silkeborg og omegn i brugen af computere i spillenetværk.
 • At fungere som et samlingspunkt omkring hvilket medlemmerne kan organisere sig til mindre spilletræf.
 • At stille netværksudstyr til rådighed i de ovennævnte arrangementer.
 • Jævnligt at afholde store spilletræf for medlemmerne i lokaler stillet til rådighed af enten kommunen eller medborgerhuset.
 • At samarbejde med lignende klubber og foreninger i andre byer.
§3Medlemmer
 • Som medlem kan optages alle interesserede. Dog forpligter foreningen sig ikke til at stille udstyr til rådighed for enkeltpersoner.
 • Optagelse af medlemmer kan ske ved enten fremmøde ved et træf, eller ved kontakt til foreningens kasserer.
§3.1Eksklusion af medlemmer
  Et medlem kan ekskluderes såfremt dette:
 • Gentagne gange overtræder regelsættet for deltagelse ved foreningens træf.
 • Opfører sig respektløs overfor andre medlemmer og derved skader foreningens sociale samvær eller foreningens udvikling.
 • Udøver hærværk på enten privatpersoners eller foreningens udstyr.
 • Eksklusion af et medlem skal vedtages af mindst 2/3 af den samlede bestyrelse med stemmeret.
 • Denne beslutning kan, hvis det ønskes, optages på en generalforsamling.
§4Bestyrelsen
 • Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer bestående af:
  • En formand
  • En kasserer
  • Fire bestyrelsesmedlemmer
 • Bestyrelsen vælges, til de enkelte poster, ved den årlige generalforsamling, Formand, og Kasserer vælges for to år af gangen på skifte.
 • På generalforsamlingen vælges endvidere op til tre suppleanter og to revisorer for et år ad gangen.
 • Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og sørger for tilrettelæggelsen af foreningens arrangementer.
 • Såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, har denne mulighed for at indsupplere op til 1 person uden at skulle afholde ekstraordinær generalforsamling.
 • Ved eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende den daglige ledelse, har bestyrelsen det sidste ord.
§4.1Tegningsret
 • Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, eller, under ansvar overfor denne, af formanden og kasseren. Bestyrelsen, eller på dennes vegne formand og kasserer, kan meddele fuldmagt.
§5Kommunikation
 • Foreningen kommunikerer primært med medlemmerne gennem hjemmesiden på http://www.silkeborgnetgruppe.dk eller http://sng.dk.
 • Medlemmerne har ingen aktindsigt vedrørende bestyrelsens interne kommunikation.
 • Bestyrelsens interne kommunikation foregår via elektronisk og/eller telefonisk kontakt og er, hvis andet ikke er vedtaget af 2/3 af bestyrelsen, fortroligt.
 • Hjemmesiden administreres til dagligt af sekretæren.
 • Foreningens medlemmer kan på hjemmesiden indhente information om foreningens arrangementer, læse og opsætte opslag på foreningens opslagstavle og gennemgå medlemslisten.
 • Derudover kan udefrakommende på hjemmesiden indhente informationer om foreningen og de nødvendige kontaktadresser.
 • På foreningens opslagstavle skal der holdes en sober tone og ikke forekomme anstødende sprog.
§6Generalforsamling
 • Foreningens regnskabsår løber fra den 1. Januar til den 31. December.
 • Hvert år i februar afholdes den ordinære generalforsamling, der er foreningens øverste myndighed, og som med almindeligt flertal kan træffe alle afgørelser foreningen vedrørende.
 • Der kan kun aflægges stemme ved personligt fremmøde.
 • Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 20 dages varsel og forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse .
 • Dagsorden for generalforsamling er som følger:
  • Valg af dirigent
  • Formanden aflægger beretning
  • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  • Fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af revisorer
  • Eventuelt
§7Økonomi
 • Foreningens primære udgifter vil være i forbindelse med de store arrangementer og anskaffelsen af nyt udstyr.
 • Derfor udgør det helårlige medlemskontingent et symbolsk beløb, men til gengæld vil der blive indkrævet særlige deltagelsesgebyer i forbindelse med fællesarrangementer.
 • Udgifterne omkring indkøb af nyt udstyr vil foreningen primært forsøge at dække ved sponsorater og indtægter i forbindelse med træf. Der kan dog ved en generalforsamling blive vedtaget at opkræve et ekstraordinært medlemsgebyr til indkøb af nyt udstyr.
§8Ekstraordinær generalforsamling
 • Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt bestyrelsen ønsker det, eller 25% af medlemmerne giver skriftligt udtryk herfor.
§9Vedtægtsændringer
 • Vedtægtsændringer kan ske på generalforsamlinger og skal vedtages af et flertal på 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte.
§10Opløsning
 • Opløsning af foreningen skal vedtages af et flertal på 2/3 af de fremmødte på to af hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 1 måneds mellemrum.
 • Foreningens aktiver og passiver tilfalder hermed diverse kommunale børne- og ungdomsinstitutioner og/eller lignende foreninger under Silkeborg Kommune.
Reviderede vedtægter vedtaget på generalforsamling d. 16. oktober 1999.


Bestyrelsen